Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. április 13.

A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet

15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet
a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 28. §-a (4) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a szakképesítésért felelős miniszter, valamint az iskolai rendszerű szakképzést érintően az oktatási és kulturális miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § 
E rendelet hatálya kiterjed a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze – az Szht. 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott – központi keretéből (a továbbiakban: keret) iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez nyújtható támogatásokra.

2. § 
E rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, valamint a 6. §-ban, a 8–10. §-ban, a 17. §-ban és a 19–20. §-ban meghatározott támogatások esetében az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet – HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. – (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely

ba) az élethosszig tartó tanulás elősegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,

bb) a felnőttképzés, a felnőttképzési szolgáltatás, valamint a felnőttképzés rendszerének korszerűsítésére, minőségi színvonalának emelésére, illetve ennek elősegítése érdekében felnőttképzési hálózatok kiépítésére,

bc) a felnőttképzés minőségbiztosítási rendszerének korszerűsítésére,

bd) a foglalkoztathatóság elősegítésére, az e-tanulás és az atipikus foglalkoztatási formák bővítésére,

be) a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci helyzetének javítására,

bf) felnőttképzési program, tananyag, képzési modul, valamint adatbázis korszerűsítésére és kidolgozására,

bg) a felnőttképzésbe való bekapcsolódás elősegítésére irányuló kommunikációs programok megvalósítására,

bh) felnőttképzési fejlesztési programok megvalósítása érdekében végzett szervezési részfeladatok ellátására,

bi) a munkaerőpiaci képzési szükségletek feltárására, elemzésére, vagy

bj) a mesterképzés, illetve mester továbbképzés és vizsgáztatás rendszerének korszerűsítésére

irányul;

c) általános képzés: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;

d) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;

e) támogatási intenzitás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 1. § 24. pontjában meghatározott fogalom;

f) kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének (a továbbiakban: KKV);

g) külső képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint akkreditált felnőttképzési intézmény közreműködésével – szolgáltatási szerződés alapján – valósít meg;

h) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;

i) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;

j) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;

k) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;

l) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás;

m) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

n) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;

o) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom;

p) támogatási program: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendő fogalom;

q) támogatás szempontjából elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhető költségek, ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható;

r) egyedi támogatás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikkének 3. pontjában meghatározott támogatás.
A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>