Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. május 25.

A felnőttképzés akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet

7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet
a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól


A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 12. §-ának (7) bekezdése, valamint a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának részletes szabályairól szóló 91/2002. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § 
E rendelet hatálya

a) az Fktv.-ben meghatározott intézmény- és programakkreditációs eljárásra,

b) a valamely akkreditációs eljárást kérelmező felnőttképzést folytató intézményre (a továbbiakban: kérelmező),

c) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI), továbbá

d) a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) tagjaira, szakértőire

terjed ki.

2. § 
(1) A FAT hatáskörébe tartozó – az Fktv.-ben szabályozott – akkreditációs eljárásért a kérelmezőnek az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: akkreditációs díj) kell fizetnie. Az egyes eljárásokért fizetendő akkreditációs díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(2)–(4)

3. § 
A mellékletben meghatározott programakkreditációs eljárási díjat programonként kell megfizetni.

4. § 
(1) Ha a kérelmező az intézmény-akkreditációs kérelmét a helyszíni szemlét megelőzően, a program-akkreditációs kérelmét a szakértői kijelölést megelőzően visszavonja, részére az akkreditációs díj 60 százalékát vissza kell fizetni.

(2) A helyszíni látogatás megkezdését követően az eljárási díjrészletet nem lehet visszafizetni.

5. § 
(1) Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Magyar Államkincstár által vezetett NSZFI 10032000-01744260-00000000 számú számlájára.

(2) A befizetett díjról a felnőttképzési intézmény számára az NSZFI 15 munkanapon belül számlát bocsát ki.

6. § 
(1) Az akkreditációs díj megfizetéséből származó díjbevételt az NSZFI elkülönítetten kezeli.

(2) A díjbevételből kell biztosítani az akkreditációval kapcsolatban felmerülő következő költségeket:

a) a FAT tagjainak tiszteletdíját, a szakértők munkadíját, továbbá az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerült és igazolt egyéb kiadásokat,

b) a FAT titkárság működtetésével összefüggő személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat;

c) az NSZFI-nek az akkreditációval kapcsolatban felmerülő általános bonyolítási költségeit, amelyeknek összege nem haladhatja meg a díjbevétel 10 százalékát.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségek felhasználásáról az NSZFI főigazgatója dönt.

(4) Az akkreditációs eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások kifizetésének rendjét az NSZFI gazdálkodási szabályzata határozza meg.

(5) A szakértői tevékenységért járó munkadíj mértéke intézmény- és program-akkreditációs eljárás esetén bruttó 4000 Ft/óra, azaz négyezer forint/óra.

6/A. § 
(1) A jogorvoslati díj mértéke – ideértve az akkreditáció visszavonása miatt benyújtott jogorvoslat díját is – az e rendelet mellékletében meghatározott akkreditációs eljárásra irányadó díj 40 százaléka.

(2) A jogorvoslati díjat a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles postai befizetéssel vagy átutalással a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Igazgatási 10032000-00285568-00000000 számú számlájára megfizetni.

(3) A jogorvoslati díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyul. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni.

(4) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró szerv a FAT részben vagy egészben jogszabálysértő döntését

a) megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, a FAT az új eljárást külön díj befizetése nélkül köteles lefolytatni,

b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges külön vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és a FAT-ot új eljárás lefolytatására utasítja, az NSZFI a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.

(5) A jogorvoslati eljárás díja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium bevétele, melyet a minisztérium nyilvántartásában elkülönítetten kezel.

7. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2)

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>