Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. június 6.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairólA Kormány az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének eljárása

1. §
(1) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből kijelölt esélyegyenlőségi szakértőt (a továbbiakban: szakértő) vonja be a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésébe.

(2) A szakértő e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásához a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás segítséget nyújt.

2. § 
(1) A szakértő helyzetelemzés során a település, a többcélú kistérségi társulás és – az adott közfeladat társulási formában történő ellátása esetén – más társulás, illetve a megye sajátosságaihoz igazodó módszerrel megállapítja, hogy a településen, a társulásban részt vevő településeken, illetve a megyében élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékos személyek és nők, a teljes lakossághoz viszonyítva milyen foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek és ezek alapján az adott település, a társulás, illetve a megye milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd.

(2) A helyzetelemzés elkészítése során az esélyegyenlőségi szakértő felhasználja a Központi Statisztikai Hivatal, a Foglalkoztatási Szolgálat, a település, a társulás, illetve a megye rendelkezésére álló nyilvántartások anonimizált adatait, valamint más rendelkezésére álló nyilvántartásokat.

(3) A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el.

3. § 
(1) Az elfogadott helyzetelemzés alapján a szakértő intézkedési tervjavaslatot készít az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

(2) A szakértő által előkészített tervjavaslat ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot.

(3) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás dönthet úgy, hogy a szakértő a helyzetelemzését és az intézkedési tervjavaslatát együtt készíti el.

(4) A szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot abból a szempontból véleményezi, hogy az alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

4. § 
(1) A többcélú kistérségi társulás esélyegyenlőségi programja tekintetében e rendeletet azzal kell alkalmazni, hogy a társulási megállapodásban rögzített feladatok tekintetében kell feltárni a problémákat és meghatározni a szükséges intézkedéseket.

(2) Ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási megállapodás alapján lát el, az adott közszolgáltatásra vonatkozó helyzetelemzést és intézkedéseket a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának nem kell tartalmaznia.

(3) Ha a települési önkormányzat valamely közszolgáltatást többcélú kistérségi társulási megállapodástól eltérő társulási megállapodás alapján lát el, azon közszolgáltatás tekintetében a helyi esélyegyenlőségi programot a társulásban részt vevő valamennyi település lakosságára vonatkozóan, a társulásban érintett településekkel a társulási tanácsban egyeztetett tartalommal kell elkészíteni.

5. § 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének elősegítésére az esélyegyenlőségért felelős miniszter módszertani segédletet ad ki.

6. § 
A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlapján és saját honlapján a helyi esélyegyenlőségi programot, valamint a szakértő által készített véleményt közzéteszi.

2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai

7. § 
(1) A helyi esélyegyenlőségi programban a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének, a mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányuló intézkedések csak akkor mellőzhetők, ha egyértelműen megállapítható, hogy

a) ilyen esélyegyenlőtlenség nincs jelen, vagy

b) az ilyen esélyegyenlőtlenség a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás hatáskörébe tartozó intézkedésekkel tovább nem csökkenthető.

(2) A nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérő szükségletei ismeretének és elismerésének hiányára,

b) a nők gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára,

c) a nőket érő erőszakra,

d) arra, hogy a reprodukciós jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelő tájékoztatás és hatékony segítségnyújtás a településen a családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén,

e) a nők közéletben, gazdasági életben való aránytalan részvételére.

(3) A mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet tekintetében

aa) a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság növelésére,

ab) a szűrőprogramokon történő részvételi arány növelésére, az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javítására, valamint a gyermekek alultápláltságának csökkentésére,

b) a lakhatási szegregáció tekintetében

ba) a területi szegregáció mértékére,

bb) a megfelelő minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására,

bc) a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programokra,

bd) a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok összhangjára,

c) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlősége tekintetében

ca) az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére,

cb) az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre,

cc) a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre,

cd) a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátására.

(4) A fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni

a) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékos személyek teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelő mértékű foglalkoztatására,

b) az egészségügyi ellátások elérhetőségére,

c) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és együttműködésre,

d) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékos személyek rehabilitációjában,

e) a közoktatási intézmények elérhetőségére, hozzáférhetőségére,

f) az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében

fa) az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítésére,

fb) az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítésére,

fc) az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatában,

fd) a helyi tömegközlekedés akadálymentesítésére.

8. § 
(1) Az intézkedési tervben meghatározott intézkedések célja különösen:

a) a lakhatási és oktatási szegregáció felszámolása, integrált lakókörnyezet kialakítása,

b) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének növelése,

c) az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása,

d) a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése,

e) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat döntéshozatalában, az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében,

f) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban és a közügyek irányításában.

(2) Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét és a költségek forrását.

3. Felülvizsgálat

9. § 
Felül kell vizsgálni a helyi esélyegyenlőségi programot,

a) ha a helyzetelemzés alapjául szolgáló adatok lényegesen megváltoztak, és emiatt az intézkedési terv átdolgozása szükséges,

b) az elfogadását, vagy az a) pont szerinti felülvizsgálatát követő két év elteltével.

10. § 
(1) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e,

b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére.

(2) A felülvizsgálatra az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékből kijelölt, a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésében közre nem működött esélyegyenlőségi szakértő tesz javaslatot.

(3) A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a felülvizsgálati javaslat alapján

a) módosítja a helyi esélyegyenlőségi programot,

b) új helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

4. Záró rendelkezések

11. § 
(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Hepr.

(3) Ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás 2010. április 30-áig az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2010. április 30-áig hatályos 63. § (5) bekezdése szerinti önkormányzati esélyegyenlőségi programot fogadott el, ezt a programot e rendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>