A közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet terhelő igazolási kötelezettségekről 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet
a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó különös rendelkezések
1. § 
(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 100. §-ában szabályozott általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) visszatéríttetése iránti jog gyakorlása érdekében a termék beszerzőjének igazolnia kell, hogy személyes jogállása szerint olyan, bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyzett személy vagy szervezet, aki (amely) tevékenységét – alapszabálya (alapító okirata) szerint – közhasznú tevékenységként folytatja (a továbbiakban: közhasznútevékenységet folytató személy, szervezet). Ezt annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kibocsátott okirat igazolja, ahol a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet ilyenként bejegyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jogállásának igazolására abban az esetben alkalmas, ha legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve, tevékenységi köre, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe, továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezetként bejegyezték,

c) idő vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

2. § 
(1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési joga a termék értékesítése fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik.

(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követő év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

3. § 
(1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelmének kötelező adattartalma a következő:

a) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve és levelezési címe, ha az eltér az 1. § szerinti okiratban szereplő címtől,

b) az adó teljes összegének megjelölése, amelyre az adó-visszatéríttetési igény vonatkozik,

c) az adóvisszatérítés esetére a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve és a fizetési számlaszáma, amelyre a visszatérítendő adó átutalását kéri, illetőleg ha az átutalásra külföldön vezetett fizetési számlát közöl, a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja is,

d) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,

e) azon okiratok darabszáma, amelyekre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja,

f) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet írásos nyilatkozata arról, hogy

fa) a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja,

fb) a kérelemben közölt adatok, egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá

fc) a részére esetlegesen nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére kötelezettséget vállal,

g) a kérelem kiállításának helye és kelte és

h) a kérelmező vagy a kérelmező nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.

(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó mindazon okirat eredeti példánya,

a) amelyre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja];

b) amely igazolja az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülését;

c) amely igazolja, de legalábbis kétséget kizáróan valószínűsíti, hogy a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja; valamint

d) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt az 1. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha az igazolás érvényességéből más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei változatlanul teljesülnek.

4. § 
A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelmet az állami adóhatóság jogszabályban kijelölt szervének címezve kell benyújtani.

5. § 
Ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

2. A külföldi illetőségű adományozóra és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjére vonatkozó különös rendelkezések

6. § 
(1) A külföldi illetőségű adományozónak az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel teljesülését annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által – kérelmére – kiállított okirattal kell igazolnia, ahol az adományozás tekintetében az adóügyi illetősége van.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma a következő:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

c) az okiratot kibocsátó hatóság nyilatkozata arról, hogy az adományozó az adomány összegét a vonatkozó adózási rendelkezésekkel összhangban számolta el,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

7. § 
(1) A külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány kedvezményezettjének (a továbbiakban: kedvezményezett) a személyét, valamint az általa ellátott tevékenységet, feladatot érintő feltétel [Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja] teljesülését annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által – kérelmére – kiállított okirattal kell igazolnia, ahol alapszabálya (alapító okirata) szerint bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma a következő:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) a kedvezményezett neve, általa ellátott tevékenység, feladat, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe, továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyezték,

c) idő vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

8. § 
(1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési joga

a) a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor, ha nem a kedvezményezett az adófizetésre kötelezett, illetőleg

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig az adó fizetendő adóként való megállapításakor és bevallásakor

keletkezik.

(2) A kedvezményezett a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követő év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

9. § 
(1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kérelmének kötelező adattartalma a következő:

a) a kedvezményezett neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

c) az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységnek, feladatnak a körülírása, amelynek ellátását a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele szolgálja,

d) annak az adóösszegnek a megjelölése, amelyet a kedvezményezett visszatéríteni kér, és a visszatéríteni kért adó összegének megállapítása során alkalmazott számítás leírása, figyelemmel az Áfa tv. 257/A. § (2) bekezdésében meghatározottakra is,

e) a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve és az a fizetési számlaszám, amelyre a kedvezményezett a visszatérítendő adó átutalását kéri,

f) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,

g) azon okiratok darabszáma, amelyekre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési igényét alapítja,

h) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy

ha) a közölt adatok és egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá

hb) a részére esetlegesen nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére kötelezettséget vállal,

i) a kérelem kiállításának helye és kelte, valamint

j) a kedvezményezett vagy a kedvezményezett nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.

(2) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó mindazon okirat eredeti példánya,

a) amelyre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja] és

b) amely a 8. § (1) bekezdés a) pontja esetében igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) A kedvezményezettnek az első adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 6. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás, valamint a külföldi illetőségű adományozó és a kedvezményezett közötti adományozásról szóló, az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés c)pontjában meghatározott feltételt is tartalmazó okirat eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania.

(4) A kedvezményezettnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 7. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha az igazolás érvényességéből más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei változatlanul teljesülnek.

10. § 
Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy a kedvezményezett adó-visszatéríttetési kérelméről megalapozott döntés azért nem hozható, mert az adományozás körülményei kellően nem tisztázottak, írásbeli megkeresés útján kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet a külföldi illetőségű adományozótól.

3. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre és a kedvezményezettre vonatkozó
közös rendelkezések

11. § 
A visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet, valamint a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kérelmező) csak olyan fizetési számlát adhat meg, amellyel mint annak jogosultja rendelkezik.

12. § 
Az állami adóhatóság a nem magyar nyelvű adó-visszatéríttetési kérelmet és az annak mellékleteként csatolt vagy az azt követően benyújtott okiratokat hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is elfogadja, ha azt az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) érintett tagállamának hivatalosként elismert nyelvén vagy az Unió valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki.

13. § 
Abban az esetben, ha e rendelet az okirat eredeti példányának benyújtását írja elő, de az kizárólag elektronikus formában létrehozott okiratként áll a kérelmező személyes rendelkezésére, az eredeti példány helyett az arról készített másolatot kell benyújtani.

14. § 
(1) Az állami adóhatóság mindazon okiratot, amelyre a kérelmező adó-visszatéríttetési jogát alapította, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a kérelmező ismételt adóvisszatérítési jogot – a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével – nem alapíthat.

(2) A 13. § szerint rendelkezésre bocsátott okiratok kivételével az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratokat, valamint az adó-visszatéríttetési kérelemhez mellékletként csatolt többi, vagy az azt követően benyújtott okiratokat az állami adóhatóság azok beérkezésétől számított 30 napon belül a kérelmező levelezési címére postai úton visszaküldi.

(3) A kérelmező – a (2) bekezdéstől eltérően – írásban kérheti, hogy az állami adóhatóság a részére visszajuttatandó okiratokat legkésőbb az első fokú döntés megküldésével egyidejűleg küldje meg a kérelmező számára.

15. § 
Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy az adó-visszatéríttetési kérelemről megalapozott döntés nem hozható, írásbeli megkeresés útján kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet a kérelmezőtől.

16. § 
A visszatérítendő adó forintban illeti meg a kérelmezőt, amelynek átutalás útján történő teljesítéséről az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

17. § 
(1) Ha az az adóösszeg, amelyre az adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag változik, a változással megegyező összegben a visszatéríteni kért vagy a visszatérített adó összege is változik.

(2) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege csökken, a kérelmező köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb attól az időponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytől kezdődően a különbözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételektől függetlenül – a visszatérítendő adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni.

(3) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege nő, a kérelmező jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejű csatolásával – a visszatéríteni kért adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, az adó-visszatéríttetési kérelmet – az adó visszatéríttetése iránti jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

4. Záró rendelkezések

18. § 
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

19. § 
E rendeletnek a közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó rendelkezései az Áfa tv. 100. §-ával együtt a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 146. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálják.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Törvényjavaslat: A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról

Én adom. Te adod? Ő adja, mi adjuk. Ti adjátok? Ők adják.

Magyar nők kérése az ambuláns szülés biztosításáért és petíció aláírása

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés