A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011) 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat

1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat
a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011)


A Kormány a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 2010–2021 című 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Nemzeti Stratégia) 1/b. pontjában foglalt feladat végrehajtása érdekében az ott meghatározott prioritások mentén a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megvalósítása céljából a következőket rendeli el:

1. A nők munkaerő-piaci részvétele növekedésének elősegítése érdekében aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök célzott alkalmazásával, így különösen munkaerőpiaci képzések és komplex, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások biztosításával javítani kell a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű nők foglalkoztathatóságát, valamint ösztönözni kell a munkáltatókat a fokozottabb foglalkoztatásukra.


Felelős:
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: 
 • Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze
 • Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei
2. Értékelni kell a közszférában bevezetett kötelező részmunkaidős foglalkoztatás jogintézményét, annak gyakorlati megvalósulását és hatásait, továbbá meg kell vizsgálni a részmunkaidős foglalkoztatás versenyszférában történő elterjesztésének lehetőségeit.

Felelős: 
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

3. Elemezni és értékelni kell a gyermeküket egyedül nevelő nők munkaerőpiaci helyzetét és javaslatot kell tenni a helyzetükből eredő speciális nehézségeik csökkentését célzó intézkedésekre.

Felelős: 
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. július 31.

4. Meg kell vizsgálni az inaktív nők bevonásának lehetőségét a gondozásra szoruló idős személyek otthonukban történő segítésének feladatába.

Felelős: 
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. július 31.

5. A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, továbbá a fizetési és foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása érdekében a munkáltatói érdekképviseletek és a szakszervezetek megfelelő tájékoztatásával elő kell segíteni a Nemzeti Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó ismert nemekre bontott adatok és statisztikák megismerését.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: 2010. december 31.

6. A vidéki non-profit nőszervezetek tevékenységének támogatásával elő kell segíteni a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

7. A nők és a férfiak egészségi állapotának javítása érdekében a fizikai és mentális egészségmegőrzés eszközeként széles körben ösztönözni, illetve népszerűsíteni kell a rendszeres testmozgást biztosító szabadidős sporttevékenységet.

Felelős: sportpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Önkormányzati Minisztérium fejezete

8. Biztosítani kell a szervezett lakossági szűrőprogramok – így különösen az emlő- és méhnyak szűrés – további működtetését, valamint ösztönözni kell a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetettnek minősülő lakosságcsoportok szűrésben történő részvételét.

Felelős: egészségügyért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Egészségügyi Minisztérium fejezete

9. Meg kell vizsgálni, hogy egyes katonai beosztásokban miért alulreprezentált a nők aránya.


Felelős: honvédelemért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

Forrás: központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium fejezete

10. A rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználásával át kell tekinteni a gyermekgondozási támogatások (GYES, GYET), valamint a gyermekgondozáshoz kapcsolódó egészségbiztosítási ellátások (GYED, TES) rendszerét és el kell végezni működésének hatásvizsgálatát.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

államháztartásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

11. A munka és a magánélet fokozott összehangolása és a nők munkaerő-piaci pozíciójának megerősítése céljából támogatni kell a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló intézmények, szolgáltatások, így különösen bölcsődék, családi napközik korszerűsítését, felújítását, férőhelybővítését.

Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

államháztartásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

12. A munkahelyi és magánéleti kötelezettségek összehangolásának támogatásaként tovább kell működtetni a Családbarát Munkahely Pályázatot, továbbá ennek keretében a munkáltatók társadalmi felelősségvállalásának elősegítése érdekében minőségbiztosítási rendszert (Social Label program) kell kialakítani.


Felelős: családpolitikáért felelős miniszter

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter

Határidő: évente folyamatosan

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

13. A gyerekbarát megoldások közúti közlekedésben való elterjesztése érdekében meg kell teremteni a gyermeket szállító járművek részére a „gyerekbarát” várakozóhelyek kialakításának jogszabályi feltételeit.


Felelős: közlekedésért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

14. Elő kell segíteni a női-férfi részvétel aránytalanságának csökkentését a tudomány területén a nemek egyenlőségét érintő kutatások támogatásával, valamint e témák bemutatásával és meghonosításával a közgondolkodásban (díjak alapítása, rendezvények lebonyolítása).

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

15. A válsághelyzetek megoldásához történő segítségnyújtás biztosítása érdekében támogatni kell a telefonos lelki segély szolgáltatások működtetését, továbbá fel kell mérni fejlesztésük, – ideértve az egységes európai hívószámok rendszeréhez való kapcsolódásuk – lehetőségeit.

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

16. A bántalmazottak számára történő segítségnyújtás biztosítása érdekében tovább kell működtetni és szakmai szempontból fejleszteni kell a Regionális Kríziskezelő Hálózatot, a Félutas Kiléptető Modellprogramot és az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot.

Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete

17. A nők elleni erőszak megfelelő kezeléséhez szükséges, egységes szakmai protokollt kell kidolgozni, továbbá a nők elleni erőszak során elkövetett emberi jogi jogsértések felismerése érdekében az Igazságügyi Hivatal áldozatsegítő, pártfogó felügyelő és jogi segítségnyújtással foglalkozó munkatársai részére biztosítani kell a témával kapcsolatos szakmai képzéseken, konferenciákon való részvételt.


Felelős: igazságügyért felelős miniszter

bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

18. Gyakorlati szakemberek bevonásával (rendőrség, ügyészség, bíróság) értékelni kell a távoltartás jogintézményét, a kapcsolódó hatósági és bírósági joggyakorlatot, továbbá a családvédelmi koordinációs szerv és a prevenciós intézményrendszer működésének hatékonyságát – különös tekintettel az ideiglenes megelőző távoltartásra és annak gyakorlati alkalmazására – valamint javaslatot kell tenni a távoltartás jogintézményének továbbfejlesztésre.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. október 31.

19. A távoltartás – így különösen az ideiglenes megelőző távoltartás – alkalmazása tekintetében képzéseket kell szervezni a rendőrségi állomány tagjai részére.

Felelős:
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

20. Az emberkereskedelem szempontjából különösen veszélyeztetett személyek, így a hátrányos helyzetű nők, gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült nők, roma nők számára célzott megelőző kampányokat kell szervezni és lebonyolítani.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

21. Be kell építeni a közép- és felsőfokú rendészeti oktatás tantervébe az emberkereskedelem áldozatainak felismerését szolgáló ismereteket.

Felelős:
 • rendészetért felelős miniszter
 • áldozatsegítésért felelős miniszter
Határidő: 2011. június 30.

Forrás: központi költségvetés Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezete

22. A családon belüli erőszak problémájának kezelése érdekében – a nemzetközi definíciók és gyakorlat figyelembevételével – a megfelelő jogágakban pontosan meg kell határozni a családon belüli erőszak fogalmát, valamint az ahhoz kapcsolódó fogalmakat. A pontos fogalmi meghatározások ismeretében meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e a Büntető Törvénykönyv, illetve a szabálysértésekről szóló törvény módosítása.

Felelős: 
 • igazságügyért felelős miniszter
 • bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
 • szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

23. Elméleti és gyakorlati szakemberek (rendőrség, ügyészség, bíróság) bevonásával – az emberi jogi megközelítés alkalmazásával – el kell végezni a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körébe tartozó tényállások, továbbá a zaklatás tényállás gyakorlati alkalmazhatóságának, időszerűségének felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredménye alapján javaslatot kell tenni a szükséges változtatásokra.

Felelős: igazságügyért felelős miniszter

Határidő: a felülvizsgálatra 2010. december 31.

a javaslattételre 2011. június 30.

24. A tankönyvjóváhagyás, a taneszköz-fejlesztés szempontrendszerében érvényesíteni kell a nők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjait.

Felelős: oktatásért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

25. A korszerű pedagógiai, módszertani kultúra elterjesztése érdekében – a továbbképzési programok fejlesztési eljárásainak felülvizsgálatával és korrekciójával, a képzés-fejlesztés koordinálásával, továbbá a továbbképzések támogatásával – ösztönözni kell a társadalmi esélyegyenlőség, különösen a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témájával kapcsolatos ismereteket közvetítő továbbképzések megvalósítását.

Felelős: 
 • oktatásért felelős miniszter
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akciótervei

26. Pályázatok kiírásával, standardok alkalmazásával, nemzetközi gyakorlatra vonatkozó kutatásokkal és publikációkkal ösztönözni kell, hogy a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai gyakorlatába beépüljenek a társadalmi esélyegyenlőség, különösen anők és férfiak társadalmi egyenlősége szempontjait érvényesítő elemek.

Felelős: 
 • oktatásért felelős miniszter
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

Forrás: Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterve

27. Képzéseket kell szervezni és lebonyolítani a központi, valamint a helyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők részére a nők és férfiak társadalmi egyenlősége témakörében.

Felelős: 
 • társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter
 • közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
 • helyi önkormányzatokért felelős miniszter
Határidő: 2011. december 31.

Forrás: 
 • központi költségvetés Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezete,
 • PROGRESS pályázati program
28. Meg kell vizsgálni a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve (gender mainstreaming), mint módszer és kormányzati stratégia a központi közigazgatás tevékenységében történő alkalmazásának lehetőségeit.

Felelős: társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter

Határidő: 2011. december 31.

29. A kormányzati társadalompolitika összehangolásának körében fokozott figyelmet kell fordítani a Nemzeti Stratégia prioritásainak érvényesülésére.

Felelős: társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Törvényjavaslat: A nők esélyegyenlőségét szolgáló egyes törvények módosításáról

Én adom. Te adod? Ő adja, mi adjuk. Ti adjátok? Ők adják.

Magyar nők kérése az ambuláns szülés biztosításáért és petíció aláírása

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés