Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. szeptember 5.

A Wekerle Sándor Alapkezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás

41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás
a Wekerle Sándor Alapkezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról


A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következő utasítást adom ki:

1. § 
A Wekerle Sándor Alapkezelő Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. § 
A Szabályzatot, valamint a Wekerle Sándor Alapkezelő belső szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

3. § 
Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Melléklet a 41/2011. (IV. 15.) KIM utasításhoz


A WEKERLE SÁNDOR ALAPKEZELŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A Wekerle Sándor Alapkezelő jogállása és alapadatai


1. § 
(1) A Wekerle Sándor Alapkezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) kincstári körbe tartozó, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, amelynek költségvetését a közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá. Az Alapkezelő alapítója a miniszter, irányító szerve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM). Az Alapkezelő közszolgáltató költségvetési szerv, központi hivatal.

(2) Az Alapkezelő jogi személy.

(3) Az Alapkezelő alapadatai a következőek:

a) megnevezése: Wekerle Sándor Alapkezelő;

b) megnevezése angol nyelven: Wekerle Sándor Fund Management;

c) rövidített elnevezése: WSA;

d) eredeti alapító okirat kelte: 2001. május 18.;

e) alapítás időpontja: 2001. május 18.;

f) hatályos alapító okirat kelte, száma: 2010. december 17; IX-09/KIM/157/74/2010;

g) székhelye: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.;

h) telephelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48.;

1088 Budapest, Reviczky u. 6.;

i) postacíme: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.;

j) adószáma: 15329963-2-41;

k) általános forgalmi adó alanyiságának ténye: áfaköteles;

l) TB-szám: 10708510;

m) kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00285128-00000000;

n) engedélyezett létszám: 334;

o) központi telefonszáma: +36/1/301-3200;

p) központi faxszáma: +36/1/301-3220;

q) E-mail címe: info@wekerle.gov.hu;

r) Internet: www.wekerle.gov.hu;

s) KSH-szám: 15329963-8411-312-01;

t) azonosító és PIR-törzsszáma: 329969;

u) alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

841169 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

v) szakágazati besorolása: 841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás.

(4) Az Alapkezelő gazdálkodószervezetek felett nem gyakorol alapítói, tulajdonosi jogokat.

(5) Az Alapkezelőhöz az irányító szerve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 16. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint más költségvetési szervet nem rendelt.

(6) Az Alapkezelő vagyonkezelésébe tartozik a Budapest VIII. ker., Múzeum utca 17. szám (hrsz: 36578/1) alatt nyilvántartott ingatlan az MNV Zrt.-vel 2011. 06. 15. napján kötött SZT-33792/1 számú vagyonkezelési szerződés módosítás alapján.

A Wekerle Sándor Alapkezelő tevékenysége

2. § 
(1) Alapkezelő alap tevékenysége:

a) a miniszter által megjelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, társadalmi esélyegyenlőséget segítő, egyházi, nemzetiségi, civil, kisebbségi, nemzeti, nemzetpolitikai pályázatok lebonyolítása, valamint közösségi pénzforrások megvalósítása;

b) az a) pontban meghatározott tevékenysége körében az Alapkezelő közreműködik a miniszter által megjelölt hazai pénzforrások felhasználásában a megvalósuló programokkal összefüggő értékelési és ellenőrzési feladatok elvégzésében, valamint külön utasítás szerint ellátja egyes feladatok koordinációját;

c) a miniszter feladatkörébe tartozó mindazon tevékenységekben történő közreműködés, amelyek megvalósítása nem igényli hatósági jogkör gyakorlását, és amelyek jellegüknél fogva összefüggenek az a)–b) pontban meghatározott feladatokkal;

d) háromoldalú keretszerződésben foglaltak alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) hazai fejezeti kezelésű előirányzataiból meghirdetett oktatási, szociális család-gyermek és ifjúságügyi támogatások (pályázatok, rendeletek) lebonyolításában való közreműködés.

(2) Az alaptevékenységek forrásai a KIM által biztosított állami támogatás, és egyéb saját bevétel.

3. § 
(1) Az Alapkezelő vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségei teljesítését. A vállalkozási tevékenységből származó éves kiadás nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át.

(2) Az Alapkezelő vállalkozási tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minősül.

(3) Az Alapkezelő vállalkozási tevékenysége keretében

a) számítástechnikai eszközökre és konfigurációjára, valamint az ahhoz kapcsolódó szoftveralkalmazásra vonatkozó tanácsadó; szoftvertervezési és programozási feladatokkal kapcsolatos,

b) üzleti ügynöki, közvetítői, vásárok, kiállítások és kongresszusok szervezési feladataival kapcsolatos,

c) oktatói, titkári fordítói,

d) ingatlan bérbeadási

tevékenységet végezhet.

(4) Az Alapkezelő vállalkozási tevékenysége szakfeladatrend szerinti megjelöléssel:

620200 Információtechnológiai szaktanácsadás

620900 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.

(5) A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>