Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2011. december 6.

A felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet
a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól


A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6–7. § tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § 
E rendelet hatálya kiterjed:

a) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéb jogalanyokra (a továbbiakban együtt: felnőttképzési intézmény),

b) a Foglalkoztatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára,

d) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti belső képzést folytató intézményre.

2. § 
A felnőttképzési intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására akkor jogosult, ha

a) a cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásba bejegyezték,

b) rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti képzési programmal, és

c) képzési programja az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

3. § 
(1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál kell bejelenteni, amelynek illetékességi területén

a) a bejelentést tevő székhelye van, ennek hiányában

b) a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató a felnőttképzési tevékenységet gyakorolni kívánja.

(2) Ha a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési szolgáltató felnőttképzési tevékenysége több fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja illetékességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnőttképzési tevékenység folytatásával érintett bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál meg lehet tenni. A bejelentést fogadó fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja értesíti a bejelentéssel érintett valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját az illetékességi területükön folytatott felnőttképzési tevékenységről.

(3) Ha a felnőttképzési tevékenység keretében végzett képzés jellege miatt nem állapítható meg egyértelműen, hogy melyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja jogosult a bejelentés fogadására, a bejelentést a Fővárosi Munkaügyi Központnál kell megtenni.

4. § 
A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentését, a bejelentésben foglalt adatok változását, az új képzés megkezdésére irányuló szándékot, a már folytatott képzés megszüntetését a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: formanyomtatvány) kell előterjeszteni.

5. § 
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása – a felnőttképzésről szóló törvényben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett – tartalmazza

a) a felnőttképzési intézmény cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba vétele számát,

b) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát,

c) a felnőttképzési intézmény adószámát,

d) a bejelentésben megjelölt adatokban bekövetkezett változást, a változás időpontjával,

e) új képzés megkezdése esetén a képzés megnevezését, a bejelentés időpontjával,

f) képzés megszüntetése esetén a megszűnő képzés megnevezését, a megszüntetés bejelentésének időpontjával,

g) belső képzésként végzett felnőttképzési tevékenység esetén ennek megjelölését.

6. § 
(1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke kilencezerhatszáztíz forint.

(2) A tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat jogorvoslati díjának mértéke tizenötezerhétszáznegyven forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni.

7. § 
(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal 10032000-01732630-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással megfizetni.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja köteles a tevékenységfolytatási tilalmat kimondó határozat elleni jogorvoslat díját a jogorvoslati eljárást kezdeményezőnek visszatéríteni, amennyiben a jogorvoslat alaposnak bizonyul.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja bevétele. A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.

8. § 
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának adatait havonta továbbítja a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

9. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(2)

(3)

10. § 
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>