Nőicivilek.hu - Szervezetek a nőkért
A Nőicivilek.hu a Nőtárs Alapítvány tematikus honlapja a női civil szervezetekről és a női civil szervezeteknek.
A Nőicivilek.hu honlap célja a magyarországi és az európai női civil szervezetek közötti együttműködés, az együttgondolkodás, a közös cselekvés, a tudások és tapasztalatok megosztása, egymástól tanulás, programok szervezése, források teremtése, az egyéni és a közös feladatok és problémák megoldása.
Kérdésed, észrevételed, javaslatod esetén várjuk leveled a hello[kukac]notars.hu email címen, vagy a honlap alján található Kapcsolatfelvételi űrlapon.

2012. január 4.

A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
a felnőttképzést folytató intézmények
és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól


A Kormány a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Felnőttképzési Akkreditáló Testületre (a továbbiakban: FAT),

b) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (továbbiakban: NMH)

c) az akkreditációban érintett felnőttképzést folytató intézményre, ideértve

ca) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Köztársaságban vagy más EGT államban honos vállalkozást,

cb) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint azon állam szolgáltatóját, aki a letelepedés és szolgáltatásnyújtás tekintetében – az Európai Közösség és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján – az Európai Unió tagállamaiban honos szolgáltatókkal azonos jogállást élvez,

cc) a ca)–cb) pontban foglaltaktól eltérő harmadik állambeli szolgáltatót.

(2) E rendelet rendelkezéseit minden olyan eljárásban alkalmazni kell, amelynek során

a) az NMH akkreditációval kapcsolatban döntést készít elő, nyilvántartást vezet, továbbá

b) a FAT akkreditációval kapcsolatban döntést hoz vagy ellenőrzést végez.

A FAT jogállása és feladatai, a működésére vonatkozó rendelkezések és a törvényességi felügyelet

2. § 
(1) A FAT a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kinevezett tagokból álló, az Fktv. 13. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására létrehozott független szakmai testület.

(2) A FAT ellátja

a) a felnőttképzési intézmény és program minősítését, minőségének hitelesítését,

b) az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény és az akkreditált felnőttképzési program ellenőrzését; az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert.

3. § 
(1)

(2) A miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében

a) jóváhagyja a FAT szervezeti és működési szabályzatát,

b) ellenőrzi, hogy a FAT összetétele, szervezete, működése megfelel-e a jogszabályoknak és a FAT szervezeti és működési szabályzatának.

4. § 
(1) A FAT szervezeti és működési rendjét a tagjainak kétharmados szavazatával elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(2) A miniszter a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyását csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.

(3) A FAT szervezeti és működési szabályzatát a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

5. § 
(1) A FAT-nak nem lehet tagja olyan személy, aki tagja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanácsnak, illetőleg akivel szemben az Fktv.-ben meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.

(2) A FAT tagjainak névsorát a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján vagy hivatalos lapjában közzé kell tenni.

6. § 
(1) A FAT tagjának megbízatása megszűnik:

a) a megbízási időtartam elteltével,

b) lemondással,

c) a tag halálával,

d) felmentéssel,

e) visszahívással.

(2) A FAT tagja akkor menthető fel, ha a tagságából fakadó kötelezettségének önhibájából huzamosabb ideig nem tesz eleget.

(3) Amennyiben a FAT tagjának megbízatása az (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott ok miatt szűnik meg, a miniszter által megbízott új tag megbízatása a FAT megbízatásának végéig tart.

7. § 
Ha a miniszter a FAT működésében jogszabálysértést észlel,

a) határidő tűzésével írásban felhívja a FAT-ot a jogszabálysértés megszüntetésére. A FAT a felhívásban foglalt határidőn belül tájékoztatja a minisztert a jogszabálysértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről,

b) a jogszabályszerű működés helyreállítása céljából összehívhatja a FAT-ot,

c) intézkedik a FAT visszahívása iránt, amennyiben a jogszabályszerű működés másként nem biztosítható. Ezzel egyidejűleg – a FAT hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésének folyamatos biztosítása érdekében – gondoskodik új testület felállításáról.

Az intézmény- és program-akkreditáció közös szabályai

8. § 
(1) Az intézmény- és programakkreditáció iránti eljárásban külön kell vizsgálni az intézmény- illetőleg a programakkreditáció feltételeinek teljesülését.

(2) Az NMH az akkreditációs ügyekben közreműködő hatóságként jár el.

(3) Az NMH az akkreditációs ügyek elbírálásának előkészítése során közreműködő hatóságként – az e rendeletben foglaltak szerint – javaslatot tesz a FAT elnökének a szakértő személyére vagy a szakértői bizottság tagjaira.

(4) A szakértőt, illetve a szakértői bizottság tagjait az Fktv. szerinti felnőttképzési szakértők közül kell kirendelni.

(5) A szakértőt, illetve a szakértői bizottság tagjait az NMH javaslatára a FAT elnöke rendeli ki. Ha a FAT elnöke a javaslattal nem ért egyet, maga dönt az eljáró szakértő, illetve szakértői bizottság tagjainak személyéről.

(6) A FAT elnöke – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az akkreditációs eljárás során

a) a hiánypótlásra megállapított határidőt és az ügyintézési határidőt meghosszabbíthatja,

b) az eljárást felfüggesztheti.

9. § 
(1) Az akkreditációs eljárás során az NMH

a) ha a kérelmező intézmény a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, a rendelkezésre álló dokumentumokat, egyébként

b) a bizonyítási eljárás lefolytatásának eredményeit a kérelmező intézmény által benyújtott dokumentumokkal együtt

a döntés meghozatala érdekében a FAT elé terjeszti.

(2) Amennyiben a FAT a döntésre előkészített ügy iratai alapján az akkreditáció feltételéül szabott követelmények olyan hiányát állapítja meg, amely határidő tűzésével pótolható, a kérelmező intézményt felhívhatja e hiányok pótlására.

(3)

(4) A FAT az akkreditáció iránti kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg intézmény-, illetve program-akkreditációs tanúsítványt állít ki.

(5)

(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról szóló jogerős határozat jogosítottjának helyébe átalakulás, átalakítás vagy más jogutódlással történő megszűnés esetén az ennek tartalmát meghatározó szerződésben, okiratban meghatározott jogutódja léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.

10. § 
(1) A FAT az akkreditációval kapcsolatos döntését testületi ülésén hozza.

(2) A FAT ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van. A FAT döntését a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával hozza meg.

(3) A FAT intézmény- és program-akkreditációval kapcsolatos döntésében szavazati joggal nem vehet részt az a tag, aki az adott ügyben érintett intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll.

(4) A FAT tagja a FAT elnökének köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok merül fel. A kizárás tárgyában a FAT elnöke dönt. Ha a kizárási ok a FAT elnökével szemben merül fel, az elnök a kizárási okot a miniszternek jelenti be. Ilyen esetben a miniszter dönt az elnök kizárásáról, azonban az ügyben továbbra is a FAT jár el.

(5) A FAT ülésén a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a gazdaság- és fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért és az agrárvidék-fejlesztésért felelős miniszter által megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet.

A JOGSZABÁLY TELJES HATÁLYOS SZÖVEGE >>