Az egyesületek és alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról

A Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának közleménye az egyesületek és alapítványok létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosításáról. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) hatálybalépése után az egyesületek és az alapítványok létesítő okiratát (alapszabályát, alapító okiratát) összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (új Ptké.) 11. §-a határozza meg azt a végső időpontot és azokat az esetköröket, amikor az egyesületek és alapítványok  számára kötelező a létesítő okirat módosítása. Ennek körében a létesítő okiratot módosítani kell az új Ptk. szabályozásának megfelelően, ha annak rendelkezéseit a tagok, alapító(k) egyébként bármely más okból (pl.: székhelyváltozás) meg kívánják változtatni.

Mely szervezeteknek kell módosítani a létesítő okiratot?

Módosítani kell annak az egyesületnek és alapítványnak a létesítő okiratát, amely
 • 2014. március 15. napján (az új Ptk. hatálybalépésekor) nyilvántartásba bejegyzett, illetve
 • 2014. március 15. napján nyilvántartásba vétel alatt állt.
Meddig kell módosítani a létesítő okiratot?

A Ptké. 11. § (3) bekezdése szerint az egyesület és az alapítvány 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.

Mely esetben nem kell módosítani a létesítő okiratot (kivételek)?

Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
Ugyancsak nem kell a létesítő okiratot módosítani, ha az nem ütközik az új Ptk. kötelező rendelkezéseibe.

Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát az új Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak azért lenne szükséges, mert abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek az új Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a szervezet az ilyen változásokat is köteles azon átvezetni.

Milyen módon kell előterjeszteni a létesítő okirat módosítása iránti kérelmet?

A létesítő okirat – az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő – módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a nyilvántartó törvényszékhez. A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a módosított létesítő okiratot, továbbá egyesület esetén csatolni kell a döntéshozó szerv alapszabály-módosításról határozatot hozó ülésének jegyzőkönyvét és jelenléti ívét is.

Egyesület esetében a változásbejegyzési eljárásban kérelmező maga az egyesület, alapítvány tekintetében pedig a változásbejegyzést az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy(ek) kérheti(k).

A 2015. január 1. napjától hatályos kérelem-formanyomtatványok letölthetők a www.birosag.hu weboldalról. (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok)
A változásbejegyzés iránti kérelmeket papír alapon (postai úton, személyesen, gyűjtőláda útján) vagy elektronikus úton lehet/kell előterjeszteni.

A beadványokat kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapjai, a köztestületek, a kölcsönös biztosító egyesületek, a hegyközségek, a pártok, az országos sportági szakszövetségek és a szövetségek. Továbbá kizárólag elektronikusan lehet előterjeszteni a kérelmeket és beadványokat, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, valamint ha a szervezet közhasznú jogállású.

Mennyibe kerül a változásbejegyzés iránti eljárás?

Az egyesületek és alapítványok nyilvántartási eljárásai továbbra is illetékmentesek.

Ismételten felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Civil és Egyéb Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja 2015. október 5. napjától új helyszínen – az ügyfelek számára is kényelmesebb körülmények között – a 1051 Budapest, Nádor u. 28. szám alatt, a megszokott nyitvatartási rend szerint áll az ügyfelek rendelkezésére.

Milyen jogkövetkezménnyel jár a határidő elmulasztása?

Azon szervezet, amelynek a létesítő okirata 2016. március 15-ét követően nem felel meg az új Ptk. rendelkezéseinek, törvénysértően fog működni, és az ügyészség törvényességi ellenőrzési eljárást indíthat ellene. A létesítő okirat módosításának elmulasztása bírság jogkövetkezményét nem vonja maga után.

A létesítő okirat új Ptk. szerinti módosításával kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések, problémák

I. A módosított létesítő okiratok általános formai követelményei

A létesítő okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt formában kell benyújtani a nyilvántartó bírósághoz. Az okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mely szövegrészek változtak a korábbi, bíróság által nyilvántartott létesítő okirathoz képest. A módosított létesítő okirat elfogadásának időpontjaként az okirat szövegében (pl. a keltezésben és minden esetleges egyéb előfordulásnál is) azt az időpontot kell szerepeltetni, amikor a legutolsó módosítást elfogadták. Ez az időpont egyesület esetében a módosításról határozó döntéshozó szervi ülés időpontja, alapítvány esetében pedig a módosított alapító okirat alapító(k) általi aláírásának időpontja.

A módosított létesítő okiratot záradékkal kell ellátni, amelyben a kérelmező – ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő – igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A záradékot a nyilatkozó személynek keltezéssel kell ellátnia és alá kell írnia. A módosított létesítő okiratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell kiállítani (pl. azt az egyesület törvényes képviselőjének, alapítvány esetében az alapító(k)nak alá kell írnia/írniuk, és az okiratot két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel is el kell látni).

II. A módosított létesítő okiratok tartalmi követelményei

1. Általános követelmény, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat világos, egyértelmű legyen, a civil szervezet szervezetét és működését ellentmondásmentes szabályokkal szabályozza.

2. Egyesületek esetében a módosított alapszabálynak – részben a régi Ptk.-tól eltérően – kötelezően tartalmaznia kell:
 • a tag jogait és kötelezettségeit, minden fajta tagsági jogviszonyra vonatkozóan;
 • a vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat az új Ptk. 3:22. §-ának és az új Ptk. 3:26. § (2) bekezdésének megfelelően;
 • amennyiben az alapszabály a tagsági jogviszony kizárással történő megszűnését lehetővé teszi, a kizárási eljárást lefolytató szerv megjelölését; az érintett tag védekezését biztosító, tisztességes eljárási szabályokat; az új Ptk. 3:70. § (2) bekezdésében meghatározott szabályokat; ha pedig az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít, a fellebbezési eljárás szabályait és a fellebbezést elbíráló egyesületi szerv megjelölését is;
 • a közgyűlés összehívásának [új Ptk. 3:73. § (1) bekezdés, 3:81. §] és lebonyolításának szabályait; e szabályok között rögzítendő az alapszabályban, hogy a közgyűlési meghívót mindig igazolható módon (pl. ajánlott postai küldeményként vagy elektronikusan a tag által erre a célra megadott e-mail címre) kell megküldeni a tagoknak;
 • a közgyűlés helye meghatározásának szabályait;
 • a közgyűlési meghívó tartalmának szabályait;
 • a napirendnek a szabályait [új Ptk. 3:17. § (3) és (6) bekezdés; 3:75. § (1)-(2) bekezdés];
 • a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának szabályait;
 • a határozatképesség szabályait [új Ptk. 3:18. §];
 • a szavazás szabályait
 • (A döntéshozó szerv mindig legalább egyszerű szótöbbséggel hozhat határozatot, szavazategyenlőséggel döntés nem hozható [új Ptk. 3:19. § (3) bekezdés]. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez pedig a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges [új Ptk. 3:76. §].);
 • a jegyzőkönyvvezetés szabályait;
 • a határozatok kihirdetésének szabályait;
 • a szavazati jog gyakorlásának feltételeit az új Ptk. 3:19. § (2) bekezdése szerint;
 • ha az alapszabály az egyesület gazdasági tevékenységét nem zárja ki, úgy az új Ptk. 3:63. § (3) bekezdésében meghatározott szabályokat.
Az egyesületi alapszabályok hiánypótlásra okot adó, egyéb gyakori hibái:
 • Egyazon képviselő esetében egyféle módon vehető nyilvántartásba a képviseleti jog gyakorlásának módja: vagy minden képviseleti tevékenységére – így a bankszámla feletti rendelkezésre is – vonatkozóan önálló, vagy minden képviseleti tevékenységre vonatkozóan együttes lehet. Mindez nem zárja ki azt, hogy több képviseletre jogosult tisztségviselő esetén az egyik képviselő önállóan, más képviselők pedig együttesen gyakorolják a képviseleti jogukat.
 • Az alapszabály szerint feltételtől függő (pl. csak az elnök távolléte, akadályoztatása esetére vonatkozó) képviseleti jog nem vehető nyilvántartásba.
 • A vezető tisztségviselő megbízatásának időtartama nem lehet határozatlan. A megbízás legfeljebb 5 év határozott időre szólhat.
 • Az új Ptk. 3:65. § (2) bekezdése szerint az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. E kötelező rendelkezés kizárja azt, hogy az egyesület bármely szervének ülésén az elnöki tisztséget betöltő tagnak nagyobb súlyú szavazata legyen, mint a szerv többi tagjának.
 • A tagsági jogviszony megszűnésének eseteit és okait úgy kell az alapszabályban meghatározni, hogy minden esetben egyértelműen eldönthető legyen, hogy a felmerülő okból (pl. tagdíjfizetés elmulasztása) milyen módon szűnhet meg a tagsági jogviszony (pl. kizárással/felmondással/törléssel stb.).
 • Az egyesület megszűnésére vonatkozó szabályok alapszabályban történő rögzítése nem kötelező. Ha viszont a szervezet rendelkezni kíván a megszűnés eseteiről, illetve jogutód nélküli megszűnése esetére a megmaradó vagyon sorsáról, azt csak az új Ptk. 3:48. § (1) bekezdésével és a 3:83-3:85. §-aival összhangban teheti meg.
Különös formájú egyesületekre (pl. sportegyesület, polgárőr egyesület, vallási tevékenységet végző egyesület, szövetség, párt, szakszervezet stb.) külön jogszabályok az egyesületekre vonatkozó általános szabályoktól eltérő szabályokat állapíthatnak meg.

3. Alapítványok esetében a módosított alapító okiratnak – részben a régi Ptk.-tól eltérően – kötelezően tartalmaznia kell:
 • az alapítvány határozott vagy határozatlan időre történő létesítését, határozott időre történő létesítésnél a határozott időtartamot;
 • az alapítványi vagyon kezelésének szabályait;
 • a kuratóriumi tagság keletkezésére és megszűnésére [új Ptk. 3:25. § (1) bekezdés, új Ptk. 3:398. § (2) bekezdés] vonatkozó szabályokat;
 • a kuratóriumi tagság határozott vagy határozatlan időre szóló voltát, határozott idejű kuratóriumi tagság esetén a határozott időtartamot;
 • a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat [új Ptk. 3:22. § (1), (4)-(6) bekezdés, 3:397. § (3)-(4) bekezdés];
 • a kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályait;
 • ha az alapító okirat nem zárja ki az alapítvány gazdasági tevékenységének folytatását, úgy az új Ptk. 3:379. § (2) bekezdésében meghatározott szabályokat.
Az alapító okirat nem kötelező, az új Ptk. alapján lehetségessé vált tartalmi elemei:
 • Ha az alapítói jogok átruházását az alapítók lehetővé kívánják tenni, ennek szabályait rögzíteniük kell az alapító okiratban, az átruházás ezáltal válik lehetségessé.
 • Ha az alapítványhoz csatlakozó személyek alapítói jogokat szerezhetnek, előbb ennek feltételeiről, valamint a csatlakozót megillető alapítói vagy egyéb jogokról az alapítóknak az alapító okiratban kell rendelkezniük.
 • Ha több alapító az alapítói jogokat testületben kívánja gyakorolni, úgy előbb az alapítóknak rendelkezniük kell az alapítók gyűlésének létesítéséről és e gyűlés működési szabályairól. Az alapítók csak ezt követően gyakorolhatják majd az alapítói jogaikat az alapítók gyűlésének működési szabályai szerint.
 • Ha az alapító rendelkezni kíván az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére az alapítvány fennmaradó vagyonáról, úgy a vagyon jogosultjának megnevezésről az alapító okiratban kell rendelkeznie.
Alapító okiratok hiánypótlás elrendelésére okot adó, egyéb gyakori hibái:
 • Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik.
 • Az alapítvány megszűnésére vonatkozó szabályok alapító okiratban történő rögzítése nem kötelező. Ha viszont az alapító rendelkezni kíván a megszűnés eseteiről, illetve az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére a megmaradó alapítványi vagyon sorsáról, azt csak az új Ptk. 3:48. § (1) bekezdésével és a 3:402-3:404. §-aival összhangban teheti meg.
4. Okirat sablonok:
Az Országos Bírósági Hivatal által üzemeltetett központi bírósági internetes oldalon (http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/okirat-sablonok) találhatók egyesületek és alapítványok számára segítségként kidolgozott iratminták. Ezen sablonok használata nem eredményezi a változások azonnali nyilvántartásba vételét. Az okirat sablonok nem azonosak az egyszerűsített változásbejegyzési eljárásokban jogszabály alapján meghatározott mintaokiratokkal.

Budapest, 2016. február 17.

Forrás: Fővárosi Törvényszék

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Konferencia április 24-én: Nézzünk a nők tükrébe - a női hálózatok fejlesztésének szakmapolitikai előnyei

KSH - Nonprofit szervezetek humánerőforrása 2011

Társadalmi vállalkozás mint lehetőség a civil szektor számára (konferencia)

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés