Adatkezelési Tájékoztató

A Nőtárs Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a Noicivilek.hu domain néven elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) tulajdonosa és üzemeltetője ezúton teszi közzé a honlap és a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a honlapra látogató és a honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1. Fogalmak

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége - így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, valamint megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatoknak a közhatalmi szervek általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi esemény: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Adatkezelő adatai

Szervezet: Nőtárs Közhasznú Alapítvány
Székhely: 1213 Budapest, Medve u. 24./2.
Nyilvántartási szám: 01-01-0009184
Képviseli: Sárközy Ildikó Kuratórium tagja
Email cím: sarkozyildiko[kukac]notars.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62023/2013

3. Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az Érintett a honlapon kétféleképpen adhat meg magáról információkat, adatokat.
 • A honlap termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 • A honlap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére a honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk. 
Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, valamint az adatai törlését kérni.

4. Kezelt személyes adatok

4.1. Adatkezelés témája: Kapcsolati űrlap

Kezelt adatok köre
 • Személynév
 • Email cím
Adatkezelés időtartama
 • A kapcsolattartó űrlapon megadott személyes adatok, melyeket adatkezelő addig kezel, amíg az Érintett nem kéri azok törlését. Ami történhet írásos formában emailben vagy postai úton.
 • Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyeknek a megőrzését jogszabály írja elő. 
Adatkezelés célja
 • Kapcsolattartás az Érintettel
Adatkezelés jogalapja
 • Érintett önkéntes hozzájárulása
4.2. Adatkezelés témája: A honlap használata során gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre
 • Technikai adatok mint 
  • Érintett internetes szolgáltatójától kapott IP címe, 
  • látogatás dátuma és időpontja, 
  • böngészőjének típusa, 
  • a megtekintett és az előzőleg látogatott honlap címe,  
 • melyeket a rendszer a belépéskor és kilépéskor automatikusan naplóz.
Adatkezelés időtartama
 • A naplózás időpontjától számított 4 év.  
Adatkezelés célja
 • A honlap és a nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.
Adatkezelés jogalapja
 • Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelő a fent felsorolt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, írásban kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a megadott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról az Érintettet tájékoztatja, és előzetes, írásban kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, elsősorban az Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

5. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok

5.1. Süti (cookie) létrejötte, kezelése és törlése

A holnap szolgáltatója a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett digitális eszközén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Amikor az Érintett eszközének böngészője egy következő látogatás alkalmával visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A süti elhelyezése során személyes adat gyűjtésére és kezelésére nem kerül sor.

Technikai értelemben két fajta süti kerül alkalmazásra.
Az átmeneti süti az Érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ez a süti arra szolgál, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.

Az állandó süti hosszabb ideig kerül tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A süti által kezelt adatok köre az Érintett internetes szolgáltatójától kapott IP címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

Az érintettek köre a honlapot látogató valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, valamint az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama az átmeneti süti esetében a honlap látogatásának befejezéséig tart. Más esetben maximum 30 napig tart, vagy amíg az Érintett digitális eszközének beállításában kitörli.

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját digitális eszközéről, valamint letilthatja böngészőjében a süti alkalmazását.

A honlap külső, nem az Adatkezelő által kezelt szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen hivatkozásokon elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját süti vagy egyéb fájljaikat az Érintett digitális eszközén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a külső tevékenységekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók - a Google vagy a Facebook - internetes helyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók sütik segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján személyre szabottan jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek.

5.2. Google Analytics által elhelyezett süti 

A Google Analytics a Google Inc. elemzőszolgáltatása. A Google Analytics az Érintett digitális eszközén tárolt süti segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói eseményeket.

Az internetelemzés célú adatkezelés jogalapja a honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az elemzés célú süti nevesítés nélküli és összesített adat, amely alapján a digitális eszköz beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics süti által gyűjtött elemzői információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel. Abból a célból, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, jelentéseket állítson össze a honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelő felé.

A Google Analytics alkalmazás keretében az Érintett böngészőjén keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

6. Adatfeldolgozás

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Nyilvántartási szám: 368047
Honlap: www.google.com
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás
A Google adatvédelmi irányelvei itt érhetők el:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Honlap: https://www.forpsi.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Cégjegyzékszám: MOSS No. EU 826 477 914
Honlap: www.mailchimp.com
Tevékenység: hírlevél, direct mail kiküldése Érintett részére

Cégnév: Infocentrum Szoftver Stúdió Bt.
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 70. 3/3
Cégjegyzékszám: 14-06-305062
Honlap: www.infocentrum.hu
Tevékenység: távszámlázó program, Érintett által igénybe vett szolgáltatásról számla kiállítása

Cégnév: Sárközy Gyuláné E.V.
Tevékenység: könyvelés, az Érintett által igénybe vett szolgáltatásról kiállított számla feldolgozása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe.

7. Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett kifejezett, írásban, előzetesen történő hozzájárulásával adja át harmadik személynek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

8. Az Érintettet megillető jogok

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, kikérje, ellenőrizze.

Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az igényelt adatokat írásban adja meg, szóbeli tájékoztatást nem biztosít.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
 • Kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám - az igénybe vett szolgáltatástól függően. 
 • Adatkezelés célja, ideje, jogalapja - a kezelt adatok körének tekintetében. 
 • Adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben. 
 • Adatforrás megjelölése.
Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Amennyiben az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, akkor az Adatkezelő az információkat emailben bocsátja az Érintett rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, akkor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha azt írásban kérelmezi.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll.
 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Az Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott az alábbi indokok valamelyike fennáll.
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte. 
 • Az Érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.  
 • Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre.   
 • Az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
 • A személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.  
 • A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges a következő esetekben bármelyikében.
 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. 
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján. 
 • A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést. 
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott saját adatait - saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.

Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg. Azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani. Valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha az technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag írásban történő, emailben vagy postai úton megküldött kérelem alapján teljesíti.

A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám - az igénybe vett szolgáltatástól függően.

Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg valamely szolgáltatás igénybevétele során.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

Az Érintett tiltakozni írásban emailben vagy postai úton, valamint a részére küldött hírlevél esetén annak alsó részén található leiratkozás linkre kattintva tud.

Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről.

Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát - a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de abban az esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül jogérvényesítésre nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Szervezet: Nőtárs Közhasznú Alapítvány
Levelezési cím: 1213 Budapest, Medve u. 24./2.
Email cím: sarkozyildiko[kukac]notars.hu

Az Érintett a jogait gyakorolni nem tudja a következő esetekben.
 • Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. 
 • Az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó. 
Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Aminek a bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatvédelmi események kezelése

Az adatvédelmi esemény a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi eseménnyel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az eseménnyel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az esemény időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott esemény magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi eseményről.

11. Linkek

Az Adatkezelő a honlapon hivatkozásként elérhető külső honlapok tartalmáért, adatvédelmi és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa hivatkozott oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a hivatkozást haladéktalanul eltávolítja a honlapról.

12. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, és megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felszólítja,hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő és alkalmazottai, valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek vagy semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a honlapon való megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférésnek vagy adatmegismerésnek - az Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő - bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, valamint az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy az Érintett nyilvános helyen, közös digitális eszközön történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a holnapról vagy email fiókjából.

13. Kiegészítő rendelkezések 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettnek a honlapon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a holnap vagy a megrendelt szolgáltatás további használatával ráutaló magatartásként elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.


Budapest, 2019. november 23.

Nőtárs Közhasznú Alapítvány

Megjegyzések

NÉPSZERŰ BEJEGYZÉSEK

Augusztusban megalakul a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Fordulat az 1%-os felajánlások körében

Tájékoztatás az szja 1%-os eljárás 2014. évi változásairól

KULCSSZÓ szerint tudsz keresni a kék nyílra kattintva

*6-7 millió Ft1 *7-8 millió Ft1 *70-80 millió Ft1 *8-9 millió Ft1 *90-100 millió Ft1 1%47 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet1 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat1 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat1 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet1 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet1 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat1 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet1 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet1 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozat1 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen1 1959. IV. TÖRVÉNY1 1990. évi XCIII. törvény1 1991. évi IL. törvény1 19921 19932 19943 19952 1995. évi CXVII. törvény1 1996. évi LXXXI. törvény1 19972 19985 19993 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet1 20004 2000. évi C. törvény1 20012 2001. évi CI. törvény1 20023 20033 2003. évi CXXV. törvény1 20043 20055 2005. évi LXXXVIII. törvény1 20074 2007. évi CXXVI. törvény1 2007. évi CXXVII. törvény1 2008. évi LXXXI. törvény1 20091 20102 2010. évi CXXIII. törvény1 2011. CLXXV. törvény1 2011. évi CLXXXI. törvény1 2011. évi CXI. törvény1 20121 201360 201422 201510 201683 20192 20201 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet1 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet1 23/2011.NGM1 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet1 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet1 39/2011. (XII. 2.) NGM utasítás1 41/2011. (IV. 15.) KIM utasítás1 56/2011. (VIII. 19.) KIM utasítás1 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet1 A jövő hídjai1 abortusz3 Adatkezelési Tájékoztató1 adomány11 AGORA1 agrárium2 alapítvány13 alapszabály5 állás3 Alternatal Alapítvány1 Alternatíva Alapítvány1 Amerika1 angol14 angolórák1 anyák1 Anyák az Anyákért Alapítvány1 ARC2 ÁRVÁCSKA ANYA- és CSECSEMŐOTTHON ALAPÍTVÁNY1 ASZÖT1 Ausztria2 Autonómia Alapítvány2 Az Anyaságért és a Boldog Családért Alapítvány1 Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvány2 Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány1 Bács-Kiskun megye1 Baj1 Bakonyszűcs1 Bakonyszűcsi Hölgyek Klubja1 Balatonalmádi1 Balatoni Borbarát Hölgyek1 Balatonvilágos1 Balatonvilágosi Nők Egyesülete1 Bálint Ház1 Baranya megye5 bemutatkozás66 BENT Balatoni Női Vállalkozói Egyesület1 Berettyóújfalu1 beszámoló8 biztos1 BME1 Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete3 Borbarát Hölgyek Egyesülete Mór1 Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye3 Budakalász1 Budapest44 Budapest Esély Nonprofit Kft.1 Budapesti Civil Információs Centrum2 budget3 BWN Business Women's Network Egyesület1 CEDAW1 CEU2 CIC1 civil40 Civil Díj2 Civil Hírügynökség1 Civil Impact1 Civil Információs Centrum8 Civil Integrációs Rendszer1 Civil Kollégium Alapítvány3 Civil Licit9 Civil Rádió1 Civil Reggeli Programsorozat1 Civil szervezet1 Civil Sziget1 Civil Társadalmi Jelentés1 civil törvény22 Civilek Éjszakája1 Comma1 CRC1 Csepreg1 Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Csodalámpa Alapítvány1 Csongrád megye7 Csopak1 D. Tóth Kriszta1 Debreceni Egyetem1 Délegyháza1 DemNet5 DÉSA Délegyházi Segítő Anyukák Egyesület1 díj5 diploma1 ECAS1 ECON1 Ecorys UK1 Edelény1 EESC1 EET1 Effemine1 Eger3 egészség3 Egészség Hídja Összefogás2 Egészséges Anya Egészséges Gyermek Alapítvány1 Egri Barátnők a Jövőért Egyesület1 Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány1 Egyenlítő Alapítvány1 egyenlő bánásmód2 Egyenlő Bánásmód Hatóság1 egyesület52 ELTE1 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő1 Emberi Erőforrások Minisztériuma1 EMMI11 EN1 ENSZ6 EQ-Skill1 Erasmus+6 Érd1 érdekképviselet1 erőszak39 ERSTE1 ERSTE Alapítvány1 esélyegyenlőség36 esemény4 ESZTER Alapítvány az Erőszakos Szexuális Támadást Elszenvedettek Rehabilitációjára1 EU70 eucivil.hu1 Európa1 Európai Bizottság3 Európai Parlament5 európai polgári kezdeményezés1 Európai Unió2 European Economic Area1 European Women's Lobby1 EWL4 Fejér megye2 Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány1 felnőttképzés11 Feminista Est1 feminizmus3 FMN – Female Management Network Egyesület1 Főállású Angyal1 Fővárosi Civil Iroda1 Fővárosi Törvényszék1 fund2 Független Médiaközpont1 Gender Médiaháló3 GINOP 5.1.21 Global Gender Gap Index1 Good Impact1 Google1 Gödöllő2 Görögország1 Grundtvig1 gyakornok1 Gyermekláncfű Anyaotthon Alapítvány1 Gyöngyös1 Győr-Moson-Sopron megye1 Hajdú-Bihar megye1 hátrányos helyzet3 Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete1 Heves megye3 Hódmezővásárhely1 Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány1 Holdam5 Holdam Egyesület1 HOLDAM Önsegítő és Ismeretterjesztő Egyesület1 Horvátország1 Hölgyek Lábatlanért Klub1 Human Dialog1 ICF2 idősek1 Igazságügyi Minisztérium1 Imami Egyesület1 infografika2 interjú5 internetező nők1 Investors in People Hungary1 IST-161 Jász-Nagykun-Szolnok megye1 jogi3 Jogi nyilatkozat1 jogszabály59 Jól-Lét32 Jól-Lét Alapítvány1 JÓL-LÉT közhasznú alapítvány az egyének és közösségek tartós harmóniájáért1 kampány4 karácsony1 KARIATIDÁK Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete1 Kárpátok Alapítvány2 Kazincbarcika1 Kecskemét1 képzés40 kérdőív1 KERET1 Keret Koalíció1 Keszthely1 kezdeményezés1 kiadvány1 kiállítás2 KIH2 Komárom1 Komárom-Esztergom megye2 konferencia13 környezetvédelem1 Kőszeg1 Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete1 Közélet Iskolája3 közhasznúság3 közösség1 KSH21 kultúra1 kutatás3 kvóta2 L'ORÉAL1 Lábatlan1 Lengyelország1 Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért Alapítvány1 Lukácsháza1 Mád1 MagNet Bank4 MagNet Civil Kapcsolatok Program1 Magyar Civilszervezetek1 Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület1 Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség22 Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség1 Magyar Női Unió Egyesület1 Magyar Nők Szövetsége1 Magyar Szegénységellenes Hálózat1 Magyar Tudományos Akadémia1 Magyar UNESCO Bizottság1 Magyar Üzletasszonyok Egyesülete3 Maria Arena1 MEDIAWAVE1 MENŐK1 Microsoft2 Miskolc4 Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány1 MONA4 Mór1 Mosonmagyaróvár1 Motiváció Alapítvány1 mozgás1 MPRSZ1 MTA MAB Szociológiai Munkabizottság1 MTD2 MTI1 Munkacsoport a Gyerekkori Szexuális Abúzus Áldozatainak Jogaiért1 Munkájukban Sikeres Nők Egyesülete1 munkavállalás9 MÜE Magyar Üzletasszonyok Egyesülete1 Műhely7 művészet1 Nágocs1 Nagyecsed1 NANE20 Napraforgó Egyesület1 NATE1 NAV19 NEA10 Nemek Egyenlősége Index1 Németország1 Nemzeti Foglalkoztatási Alap1 Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Egyesület1 Népességtudományi Kutatóintézet1 NET-Nagyik Egyesület1 NIOK6 Nógrád megye1 Non- profit Vezetői Akadémia1 nonprofit.hu3 Norvég Civil Alap11 Norvég Civil Támogatási Alap1 Norway Grants1 női civilek4 Női Érdek14 Női Érdekérvényesítő Szövetség2 Nőicivilek csoport1 nők2 Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány1 Nők a Balatonért Egyesület1 Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület1 Nők a Hegyközért Egyesület1 Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület2 Nők a Nyíregyháziakért Egyesület1 Nők a Tudományban Egyesület3 Nők a Városért Egyesület1 Nők Civilben Egyesület1 Nők Együtt Egyesület1 Nők Lázadása Egyesület1 Nők Napja1 Nőkért Egyesület2 Nőkongresszus2 Nőnap5 Nőtárs Alapítvány27 NSZFI1 Nyíregyháza4 OBH3 Orosz Hölgyek Klubja1 Országos Bírósági Hivatal1 Országos Sajtószolgálat1 OSIFE1 Ökopolisz1 Ökotárs3 Ökotárs Alapítvány2 önkéntes14 Palantír Film Alapítvány1 Pálháza1 pályázat96 Pásztó1 Patent17 Pécs3 pénzügy19 Pest megye5 petíció1 politika1 Professional Women's Association2 PWA3 Rapid Randi1 Regina Közhasznú Alapítvány3 Reginakert2 rendezvény135 roma nők2 Románia2 Rózsahölgyek Rendje1 sajtócikk40 sajtóközlemény4 satjónyilatkozat1 Seed1 Sikeres Nők2 Siklós1 Siklósi Borbarátnők Borrendi Egyesülete1 Siófok1 Somogy megye3 Soroksári Nőegylet Egyesület1 SozialMarie1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nőszövetség1 számítógép3 Szamoskér1 Szamoskéri Nőegylet Egyesület1 Szamosszeg1 Szamosszegi Nőegylet1 Szászvár1 Szászvári Nőegylet1 Szatymaz1 Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület1 Széchenyi 20201 Szeged5 Szegedi Anyakör1 Székesfehérvár1 szervezés1 szervezet1 Sziget1 SZIN1 Színes Gyöngyök1 Szociális Innovációs Alapítvány1 Szolnok1 Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete1 SzuperWMN1 szülés5 Születésház Egyesület9 Születésház Közhasznú Egyesület1 tanácsadás1 tanulmány2 Társadalmi Párbeszéd Színház1 társadalmi vállalkozás3 társasági adó3 távmunka1 TED1 TEDx1 Teklafalu1 Teklafalu Község Tekla Nő Klubja1 Tempus9 Tempus Közalapítvány1 Terry Reintke1 The Global Fund for Women1 Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület1 Törökszentmiklós1 Törökszentmiklósi Nőegylet1 tréning2 új szülők és újszülöttekért Alapítvány1 újságírás1 UN2 UNESCO2 UNICEF1 US2 utasítás1 Üzletasszonyok és Professzionista Nők Budapest Egyesülete1 vállalkozás9 Váltó- sáv Alapítvány1 Változókorú Nők Egyesülete1 Van Esély Alapítvány1 Vas megye4 Vashosszúfalu1 Vashosszúfalui Nők Egyesülete1 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete1 Védőnőkért1 Veresegyház1 Veresegyházi Nőszirom Anyaközpont Egyesület1 Veszprém1 Veszprém megye3 Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület1 vezetés1 vidékfejlesztés2 videó5 Világgazdasági Fórum1 Virginia Organizing1 WE Nők a Gazdaságban Egyesület1 Wekerle Sándor4 WMN1 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete1 Záhony1 Záhonyi Nők Egyesülete1 Zákányszék1 Zákányszéki Nőegylet1 Zala megye1 Zöld Pók Alapítvány1
További lehetőségek

MINDEN BEJEGYZÉST listázva a kék nyílra kattintva megtalálsz

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van :))

Név

E-mail *

Üzenet *

Nyilatkozat

A Nőicivilek.hu tematikus honlapon indított hírlevélre feliratkozással egyidejűleg Ön hozzájárulását adja, hogy ettől a honlaptól - esetlegesen akár reklámot is tartalmazó - elektronikus levelet fogadjon.
Valamint kijelenti, hogy az online űrlapon megadott email címe szervezeti használatú.
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át.
A hírlevélre feliratkozás bármikor egy kattintással megszüntethető a levelek alján található link segítségével.

Összes oldalletöltés